INICI  EL CENTRE   INFORMACIÓ  GENERAL LES CLASSES PROJECTES BIBLIOTECA MENJADOR AMPA
Inici > Projectes> noves tecnologies-TIC       castellà   Noves Tecnologies-TIC Hort Escolar
   Conceptes   La Pissarra digital Materials  elaborats Documents i participacions

Conceptes 
Què vol dir TIC?
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Per què és important introduir les TIC en el món educatiu?    

Els avanços tecnològics, en especial en els mitjans de comunicació i informació, que s’han produït durant les darreres dècades del segle XX i aquesta primera del segle XXI, han sigut uns dels elements claus en el procés de globalització mundial i, segurament, afavoridors dels aspectes més positius d’aquesta globalització, ja que s’han erigit com a transmissors principals de la informació i del coneixement.   
Recordem  que: “Els pobles només seran lliures quan tinguen al seu abast les eines que generen i difonen la informació, el coneixement i la cultura”

La influència  de les noves tecnologies ha sigut transcendental i ha modificat les circumstàncies socials fins al punt d’influir en les relacions humanes que condicionen i condicionaran la convivència en el conjunt de la societat.
El sistemes educatius no poden donar-los l'esquena, el món  educatiu ha d'utilitzar les TIC com a eina de treball i recurs  didàctic.

Replantejaments del sistema educatiu.                      
La UNESCO (Informe Delors, 1996), recomana que l'educació, per a fer front als reptes del segle XXI, s'estructure entorn de quatre aprenentatges fonamentals:

-Aprendre a conéixer, és a dir, adquirir els instruments per a comprendre el món que ens envolta.
-Aprendre a fer, per a poder influir sobre el propi entorn.
-Aprendre a viure junts, per a participar i cooperar amb els altres en totes les activitats humanes.
-Finalment, aprendre a ser.            

Canvi d’estratègies en el procés d’ensenyament- aprenentatge.

Davant les transformacions socio-culturals, els avanços tecnològics, els replantejaments en els sistemes educatius, estem obligats a un canvi en les estratègies, mètodes, recursos per tal d’extraure d’ells el més positiu i aplicar-los favorablement en el procés d’ensenyament-aprenentatge:

  • Plantejar conceptes, procediments i actituds que promoguen i treballen el pensament crític i reflexiu.  
  • Superar el marc de l’aula i trencar el triangle professor-alumne-llibre de text.
  • Aplicar  pràctiques metodològiques fruit d’una visió constructivista de l’aprenentatge.
  • Utilitzar gran nombre de tècniques i  recursos materials (impresos o tecnològics) que possibiliten els procediments de busca, investigació, interpretació, comprensió, tria, assimilació, generació de nova informació.     
                                                                                                                               

ACTIVITATS I CELEBRACIONS COL.LECTIVES.

   GALERIA D'IMATGES

BLOCS DEL CENTRE 
Escola oberta
Recursos, activitats i jocs educatius.

PROFESSORAT

MARES-PARES

ALUMNAT

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Contacta amb nosaltres

Calendari , agenda activitats escolars.
         
         

El sistema educatiu ha de  formar els seus alumnes amb unes competències que puguen reportar-los la capacitat de continuar aprenent de manera autònoma durant tots els moments i aspectes de la seua vida.  
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que determinen la societat del segle XXI, demostren ser una ferramenta de treball extraordinària en  el procés d’ensenyament-aprenentatge, i  s’estan convertint en un recurs didàctic necessari i imprescindible.


La Pissarra digital interactiva al ceip "Port de Xàbia"
Què és la Pissarra Digital Interactiva?"Es tracta, d’una potent eina TIC que permet que alumnes i professors interactuen  conjuntament sobre qualsevol contingut  i amb nombrosos tipus d’activitats (Pere Marqués)”.


Les TIC fan aportacions que enriqueixen els ambients d’aprenentatge, però fins ara han potenciat més específicament el treball individual. Són les pissarres digitals interactives les que converteixen les TIC en una eina de  treball col.lectiu i cooperatiu, fomentat l’intercanvi i la comunicació entre els membres d’un grup.
Ús de la Pissarra digital interactiva  al ceip "Port de XàbiaLes noves tecnologies a les aules de classe, la PDI

A partir del curs 2005/2006, endemés de continuar assistint una hora setmanal a l'aula d'informàtica, en Primer Cicle de Primària adoptàrem  dues actuacions primordials:
  • Per a l’aprenentatge de la lectoescriptura en valencià aplicàrem una nova metodologia i elaboràrem nous materials didàctics que s’engloben en el projecte “L’Aventura de les lletres”. Gran part d’aquestos materials estan en format digital, sobre els què interactuen els alumnes.
  • L’ús de les TIC als treballs de classe és convertí en bàsic. L’aula s’equipà amb d’ordinador i pantalla digital de 19p, impressora,  escaner, altaveus, micròfon i enciclopèdies digitals de nivell. També es feren servir un retroprojector, i canó de  projecció i pantalla mòbils.  
Fruit de l'experiència i a la vista dels bons resultats, a finals de curs 2006/2007 el centre sol·licità a la Direcció General de Tecnologia Educativa, de la Conselleria d’Educació i Ciència la dotació per a l’aula de 1r d’una pissarra digital interactiva (PDI).
La PDI s’instal·là a l’aula de 1r en setembre de 2007. Al llarg del curs 2007/2008 s’utilitzà i es comprovà  que és un excel·lent mitjà d’ensenyament i aprenentatge.
Per al curs 2008/2009 es dotà l’aula de 2n nivell amb una altra PDI. Durant el mateix curs  es creà la coordinació TIC, s'elaborà i es presentà a Conselleria el projecte d'Innovació Tecnològica "La PDI en totes les aules".
Al curs 2009/2010 el centre compta amb 5 PDI.

Activitats generals en les que  utilitzem la PDI.

-Activitats de motivació i introducció als temes i/o projectes de treball.

-Presentar powers, materials, vídeos, flash... i fer activitats de Llengua, medi, matemàtiques o artística.

-Confeccionar materials per a les unitats didàctiques.

-Explicar i ampliar continguts.

-Planificar col·lectivament activitats i projectes.

-Plantejar i comentar exercicis als alumnes.

-Digitalitzar i presentar els treballs dels estudiants.

-Per a la correcció d’exercicis senzills de manera col·lectiva.

-Ampliar activitats.

-Reforçar continguts.

-Jocs didàctics i exercicis cooperatius.

-Buscar, presentar, seleccionar i reelaborar informació variada.

-Consultar enciclopèdies, articles emmagatzemats o internet.

-Elaborar materials com a producte final dels projectes de treball i presentar-los al   grup.                                              

Objectius  del  Projecte "La PDI a les aules"

-La inclusió de la PDI com a element habitual i quotidià de l’educació en  totes les aules del centre.
-Obrir l'aula a l'ús dels recursos existents en  altres àmbits de la informació i la comunicació.
-Buscar una renovació de les nostres metodologies cap a una major interacció
i protagonisme de l'alumnat.

Actuacions Generals del Projecte
-Formar al professorat en l’ús de la PDI.
-Integrar les TIC al Projecte Curricular de Centre.
-Innovar en metodologies pedagògiques.
-Aconseguir dotar totes les aules del ceip “Port de Xàbia”  amb una pissarra digital. 
-Elaborar un repositori de recursos didàctics digitals.
-Interactuar amb altres centres      
                                                                                

Materials elaborats

Materials i recursos concrets elaborats en l’aula:

-Programa d'ensenyament de  lecto-escriptura "L'aventura de les lletres ", presentacions de lletres, powers de contes, fitxes de treball individual, cartells, vocabulari, materials de recuperació i d’ampliació, exercicis en clic. ( Premiat en la Convocatòria de 2007,  d’ajudes per al desenrotllament de recursos educatius digitals, de la Conselleria d’Educació).

-Enregistraments en media-player del traç i direccionalitat de les lletres i els números per a exercitar la motricitat fina dels alumnes.

-Presentació en notebook smart dels projectes de treball:  “Ha plogut massa”, "Les plantes" “La meua família”,  “La casa”, “El nostre cos”,   “Comptem el temps”, “La Tardor“Jocs”.

-Presentacio en  notebook smart d'activitats de llengua de:  "Exercicis de discriminació Fonètica r, rr"  "Sinònims i antònims",  "Ortografia x,tx, ig"

-Elaboració de video-reportatges sobre animals.

-Activitats dia mundial del llibre

-Gravació en el softward de la PDI de diferents sessions i elaboració de documents en el notebook de samrtboard: explicacions, esquemes, fotografies, gràfiques, exercicis, enquestes, textos i dibuixos dels alumnes sobre els temes i unitats didàctiques següents: “El primer dia de classe”, “Les estacions”, “Els sentits”, “ Piràmide d’aliments”, “Els vestits”, “Els mesos de l’any”, “Dies de la setmana”, “Les vacances de Nadal”, “El dia de la pau”, “Senyals de trànsit”, “La casa”,  “Los números del 1 al 10”, “Decenas”, “Las horas”, “Las monedas”, “Inventamos problemas de matemàticas” “La suma y la resta llevando” “Las tablas de multiplicar”, “Ortografia de lletres atrevides: s,c, ç, z, g, j, q K”.

Altres: 
-Power sobre objectius i continguts generals de 1r cicle. 
 

-Carpeta amb documents de notebook, videos i powers per a la Ponència de les Jornades i Cursets impartits sobre l’ús i  de la pissarra digital interactiva:
 -
Documents en format pps “PDIeducació”, “PDIportdexabia”
 -Documents de notebook ferramentes10”, “instalacio i manteniment”
  -Arxius en format wmv: “pdiportdexabia”, “loli_0002” “numeros”.
 -Arxiu clic: repàs    

                                            .

         

        

            
     

 Video sobre el 9 d'Octubre, clica sobre la imatge per obrir-lo  


Documents, enllaços i participacions.
       Memoria Tic 2006/2007,   programa lectoescriptura  
   
       Memòria Tic 2007/2008, pissarra digital interactiva

       Memòria coordinació Tic  2008/2009

     Memòria coordinació TIC 2009/ 2010

Projecte innovació tecnològica, PDI a totes les aules

       Ponència: "Experiència  sobre l'ús de la PDI al ceip Port de Xàbia"     
         

http://www.educa.aragob.es/catedu/pizarra/index.html

http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/ca/pissarra.htm

http://www.educarioja.org/educarioja/pizarradigital/pd_inicio.htm

http://www.xtec.es/ceippereviver/pissarra.htm

http://blocs.xtec.cat/pissarradigital/

 http://www.pizarradigitalcv.org/noticias.php

 www.edebedigital.net/biblioteca/pissarra-digital_CAT

 www.educared.net

       http://www.escolalliurex.es/portal/web/recursos 

      http://pepaguardiola.blogspot.com/

      http://www.isftic.mepsyd.es/ninos/

       http://www.edu365.cat/primaria/index.htm

       http://www.aprenderconsmart.org/

       http://smarttech.com/nb10productkey/

       http://platea.pntic.mec.es/~jolall1/smart/

Cursos, congressos, jornades, col·laboracions i participacions .

-Comunicació presentada, al X curs de formació Sobre l’ús vehicular de llengües en el sistema educatiu valencià:
  CB13 L'aventura de les lletres. Aprenentatge significatiu de la lectoescriptura (Educació Primària)


-Curset sobre l’ús i funcionament de les PDI, organitzat per educaRed i impartit al ceip “Port de Xàbia” al professorat del centre. http://www.educared.net/educaredintegra/home_52__esp_16__.html


-Participació” a la Convocatòria  d’ajudes per al desenrotllament de recursos educatius digitals, de la Conselleria d’Educació, amb els materials de “L’aventura de les lletres”.       http://www.escolalliurex.es/portal/c/portal/layout?p_l_id=1405.2


-Col.laboració en escolalliurex, a la Comunitat temàtica de PDI smart, amb els treballs elaborats a l’aula sobre:  “Les plantes”, “Ha plogut massa”.   http://www.escolalliurex.es/portal/web/pdi


-Contribució presentada al “Congrés Virtual Internet en el aula” sobre “Experiència de la PDI a l’aula de 1r de Primària” http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/index.php?q=node/46&eid=960
 Ponencia “La PDI a les aules de primària” presentada en el curs “Formació bàsica en didàctica i recursos per a l’aula”  organitzat pel CEFIRE de Benidorm en Ondara.   http://intercentres.cult.gva.es/cefire/03402231/cursos_detalle.asp?IdCurso=308

Presentació de  ponències sobre  “Aplicacións de la PDI a l’aula” en les jornades “Recolzament als equips directius. PDI ús i funcionament en l’escola”, celebrades a LLiber, a la Seu Universitària de La Nucia. a Alcoi.  http://www.prensaynoticias.com/modules.php?name=News&file=article&sid=58733

-Cursos al ceip Port de Xàbia, organitzats pel CEFIRE de Benidorm  “Funcionament i manteniment de la PDI i “Ús didàctic de la Pissarra Digital Interactiva” impartits per, i per a, professorat del centre.  http://intercentres.cult.gva.es/cefire/03402231/cursos_detalle.asp?IdCurso=364

-JORNADA INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ALS CENTRES PLURILINGÜES (INFANTIL I PRIMÀRIA). Gata setembre 2010 COMUNICACIÓ : L’AVENTURA D’APRENDRE A LLEGIR I ESCRIURE AMB LA PISSARRA DIGITAL.  CEIP “PORT DE XÀBIA”. PEPA GUARDIOLA

-CEFIRE BENIDORM , Projecte de formació en centre cp "Serra Gelada". Xarrada  “Ús didàctic de les Tic en l’àrea de llengües”. Pepa Guardiola  Benidorm, gener  2011

-CEFIRE ALCOI , Projecte de formació en centres. Xarrada  “Ús didàctic de les Tic”,  Leopold Cervera i Pepa Guardiola  Alcoi, febrer  2011

-II Jornades Tic a l'aula, CEFIRE de Benidorm, Extensió Ondara, Juliol 2011.  Xarrada  TALLER A: “Ús de la Pizarra Digital Interactiva (PDI)” Dirigit a professorat de primària. Pepa Guardiola: “Les TIC aplicades a la lectura i l’escriptura” . Leopold Cervera: “Projecte La Pansa a la Marina alta

                                                                                                                                                                                     
             Mapa Web      Tornar a  inici   Administració web      
       C.E.I.P. PORT DE XÀBIA    
    C. Joan Fuster nº1        03730-Xàbia 

      Tf: 965791268, FAX. 965796043
 
       03009853@edu.gva.es  
 Fet amb CopyrightHosting © P.G.- ceip "Port de Xàbia" 2009