Objectius i continguts

1.- Buscar recursos que afavorisquen l'aprenentatge significatiu de la lectoescriptura en valencià i fomenten les competències en el llenguatge oral i escrit, en un grup d'alumnes majoritàriament no valencià-parlant i amb pocs coneixements de la llengua.

2.- Adequar la metodologia de l'ensenyament de la lectoescriptura en Primària al  sistema introduït en Infantil ( “Llegir llegint, escriure escrivint” a partir del nom propi)

3.- Aprofitar els avantatges dels mitjans tecnològics i informàtics en el procés d'aprenentatge constructivista.

4.- Desenvolupar estratègies de comprensió lectora, interpretació i interrogació de textos.

5.- Afavorir la creativitat i la composició en l'escriptura de textos complets ( lliures o suggerits) i variats ( narracions, rimes, jocs de la llengua, descripcions, projectes...) que expressen les necessitats i vivències dels propis autors, els xiquets i xiquetes.

6.- Fomentar el debat, conversació, explicacions, descripcions, valoracions, opinions, etc.

7.- Contar i que conten contes i històries.

8.- Aprendre cançons, rimes, poesies, i realitzar jocs lingüístics.

9.- Inventar contes, rimes, cançons, endevinalles... i escriure-les.

10.- Assolir els Objectius Curriculars de 1r Cicle de Primària en l'àrea de Llengua.

CONTINGUTS DEL MATERIAL DIDÀCTIC

Els diversos materials elaborats són per a treballar a l'aula normal amb pissarra digital. Al llarg del primer i segon trimestre de 1r nivell constitueixen el material fonamental de l'àrea de Llengua Valenciana.

El Material i les activitats es divideixen en dos grups:

1.-Materials per a treballar amb suport informàtic, siga en ordinador personal o en pissarra digital.

a) “Aventura amb ...”, presentació de cada lletra amb gifs animats, música, paraules, frases i so gravat pels alumnes del C.E.I.P “Port de Xàbia”, que l'han treballat anteriorment.

b) “Crea la teua aventura amb...” , presentació de cada lletra exposada de forma incompleta, sense frases ni so, a fi  que els alumnes els completen escrivint les frases i gravant-les.

c) “Conte”, presentació d'un conte animat.

d) “Comprova el que saps” , activitats en clic per a reforçar l'aprenentatge o per a avaluar-lo.

2.-Materials per a treballar sobre paper:

a) “Quadern de treball individual ”. Fitxes per a imprimir i treballar individualment. Aquestes fitxes poden utilitzar-se en pissarra digital per a treballar la direccionalitat o la lectura col.lectiva.

b) “Conte”, “Còmic ” o diferents textos per a imprimir, llegir i dibuixar.

c) “Cartells ”, de les lletres.

d) “Vocabulari” , per formar un diccionari propi.

e) “Crea la teua aventura ”, per a composar individualment contes, còmics, rimes...

Tot el material està digitalitzat, el destinat a treballar sobre paper s'especifica en els menús d'accés amb el terme “ Imprimir ”.

Al material s'accedeix mitjançant des de la pàgina d'inici en l'apartat "Inici de l'aventura" que obri l'índex general de totes les lletres, la carpeta de cartells i la de vocabulari. Des d'aquest índex s' entra al menú de cada lletra que dóna pas a les activitats corresponents.

ABANS D'INICIAR EL PROGRAMA CAL INSTAL·LAR LES FONTS QUE S'UTILITZEN EN TOT EL TREBALL: GAPSTOWN AH, NATIONAL.

S'utilitzen lletres minúscules soltes ( scrip no lligada).

Malgrat la generalització de l'ús de la lletra cursiva lligada, hem considerat els avantatges de la scrip solta a l'hora de l'aprenentatge de l'escriptura i també de la lectura:

a) Els alumnes han treballat a infantil amb la lletra majúscula i els és fàcil el traç de la grafia sense enllaç.

b) La decodificació lectora amb textos de lletra no enllaçada és més senzilla i els resulta més assequible passar de la majúscula a la minúscula, així com el posterior pas a la lletra d'impremta.

 

SISTEMATITZACIÓ DE LA METODOLOGIA: ACTIVITATS

El procés seguit en cada una de les lletres és el següent:

1.- Presentació col.lectiva en la pissarra de digital de la lletra, en majúscula i minúscula, junt a les imatges, onomatopeies, fonema i paraules corresponents. Lectura d'imatges, construcció oral de frases amb les paraules donades i, si escau, composició d'una història sobre el context de les imatges.

2.- Jocs col.lectius en la pissarra digital (elaborats amb el clic i amb el propi software de la pissarra).

3.-Traç de la grafia: figura i direccionalitat (fitxes i activitats sobre la pissarra digital ).

4.- Fitxes de treball individualitzat:

- Vocabulari: imatge i paraula.
- Associacions imatge-paraula, completar paraules...
- Cal.ligrafia en pauta Montessori o sense pauta.
- Construcció de frases amb les paraules del vocabulari i sobre el context de les imatges.

5.- Lectura col.lectiva de les frases construïdes.

6.- Selecció de frases i escriptura i gravació en la presentació de "crea la teua aventura" de la lletra.

7.- Lectura col.lectiva de l'audiovisual acabat.

8.- Composició d'un text col.lectiu com a producte final (mural, llibre-conte, dibuix amb descripció, targetes, còmic, redolins, breu informe...).

 

 

Tornar a l'índex